Česky

English

Deutsch
PARTNERmb s.r.o. slogan

Injektáž Monitoring MB

MONITORINGmb

Zařízení MONITORINGmb monitoruje injektáže prováděné jedním až osmi injekčními čerpadly.

Zařízení MONITORINGmb je určeno pro provádění injektáží většího rozsahu, řízených z injekčních center.

Měřené parametry:

 • Tlak injektáže
 • Průtok injekční směsi
 • Objem injekční směsi
 • Injekční čas

Počítané parametry:

 • GIN - Grouting Index Number
 • Penetrabilita

Indikované parametry:

 • Protrhávací tlak
 • Maximální injekční tlak
 • Koncový injekční tlak
 • Koncový průtok injekční směsi

Injekční postupy

Zařízení MONITORINGmb umožňuje řídit injekční postupy s protrháváním zálivky na etáži, bez protrhávání zálivky na etáži, a dále režimy vyžadující splnění některých kritérií, jako je např. držení tlaku na určité hodnotě po určitou dobu.

Zařízení MONITORINGmb pracuje v režimu manuálním, poloautomatickém a automatické.

Manuální režim

V tomto režimu veškeré řízení průběhu injektáže provádí obsluha a zařízení Monitoring MB nemusí být připojeno na ovládací prvky čerpadla.

Poloautomatický režim

V tomto režimu je zařízení MONITORINGmb schopno např. indikovat samostatně protrhávací tlak a ukončit injektáž, jestliže:

 • byl dosažen maximální prothávací tlak
 • byl dosažen plánovaný objem injekční směsi

Zařízení MONITORINGmb musí být v poloautomatickém režimu částečně připojeno na ovládací obvody čerpadla.

Automatický režim

V tomto režimu řídí zařízení MONITORINGmb injektáž plně samostatně a to na základě vložených parametrů:

 • maximální protrhávací tlak
 • maximální injekční tlak
 • maximální a minimální průtok injekční směsi
 • maximální objem injekční směsi
 • maximální GIN

Zařízení MONITORINGmb musí být plně zapojeno na ovládací obvody čerpadla, čerpadlo musí být vybaveno ovládacími hydraulickými elektroventily. Vzhledem k tomu, že jednotlivá čerpadla se svou konstrukcí mohou lišit, musí být funkčnost programu zařízení MONITORINGmb s příslušným čerpadlem před nasazením ověřena.

Záznam dat:

Záznam dat se provádí na základě reálného času nejčastěji každou 1-5s.

Zobrazení měřených parametrů:

Měřené parametry se v zařízení MONITORINGmb zobrazují v podobě číselné a v podobě grafu čas x měřený parametr. Je možné během injektáže kontrolovat na grafech její průběh.

Plánování a řízení injektáže

Plánování a řízení injektáže se provádí v programu TEC GR, ve zkráceném popisu tímto způsobem:

 1. Provede se zadání inkječních parametrů pro jednotlivé geologické vrstvy.
 2. Provede se vykreslení injekčních vrtů s etážemi, zanesou se rozhraní mezi geologickými vrtsvami a vykreslí se podzemní konstrukce.
 3. Jednotlivým injekčním oblastem se podle jejich umístění přidělí injekční parametry, naplánuje se první injekční fáze.
 4. Program TEC GR následně provede zpracování zadaných údajů a připraví pro každé čerpadlo pracovní příkaz.
 5. Pracovní příkaz umístěný na paměťovou kartu se vloží do zařízení MONITORINGmb.
 6. Obsluha zvolí vrt a etáž a v případě automatického režimu po spustění injektáže provede zařízení MONITORINGmb samostatně zainjektování. Průběh injektáže se zaznamenává na paměťovou kartu.
 7. Po ukončení injektáže se data převedou zpět do programu TEC GR, kde se vykreslí injekční grafy.
 8. Obsluha programu TEC GR na základě obdržených výsledků vypracuje druhou injekční fázi a celý postup se opakuje až do úplného zainjektování zeminy.

Ostatní technologie:

Hloubka a náklon

Vrtání

Trysková injektáž

CFA

Hloubkové mísení

Injektáž Track

Vibroflotace

Napínání kotev

Zatěžovací zkoušky